बीड


 

   
   
   
   

मागे

कार्यालय माहिती

01 कार्यालयाचे नांव प्रबंधक,जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,बीड
02 कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता घर नंबर 1-4-1600, उत्‍तमनंदा बिल्‍डींग, पहिला मजला,अंबिका चौक, पांगरी रोड, शाहु नगर, बीड, ता.जि.बीड पिन 431 122
03 सपंर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 02442-230501
04 ई-मेल आयडी confo-bi-mh@nic.in
05 जवळचे रेल्‍वे स्‍टशेन परळी वै. ता. परळी (वै) जिल्‍हा बीड
06 जवळचे बसस्‍टँड मुख्‍य बसस्‍टँड,बीड
07 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे कंकालेश्‍वर महादेव मंदीर,खंडेश्‍वरी मंदीर,कपीलधार धबधबा,सौताडा धबधबा, नामलगावचे गणेश मंदीर,बीड जिल्‍हयात परळी वै. येथे बारा जोर्तीलिंगापैकी एक परळी वैद्यनाथ्‍, अंबाजोगाई येथे योगेश्‍वरी देवीचे पुरातन मंदीर

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ . क्र . नांव पदनाम पदावधी कालावधी
1   अध्‍यक्ष   रिक्‍त
2 श्री. ए. पी. भोसरेकर सदस्‍य 22/05/2014 ते 21/05/2019  
3 श्रीमती ए. ए. दिक्षित सदस्‍य 11/05/2018 ते 10/05/2018 11/05/2018 पासून