भंडारा


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता अखिल सभाग़़हाजवळ, गणेशपूर रोड, भंडारा
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 07184 254467
4 ई-मेल आयडी confo-bh-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन भंडारा रोड
6 जवळचे बस स्‍थानक भंडारा
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हा परिषद चौक, जिल्‍हा परिषद कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.विभाग, भंडारा कार्यालय

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु क्र नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1   अध्‍यक्ष    रिक्‍त
2 श्रीमती एस. एन. चांदेकर सदस्‍या 30/05/2014 ते 29/05/2019  
3 श्री. एच.एम.पटेरीया सदस्‍य 17/05/2018 ते 16/05/2023 17/05/2018 पासून