बुलढाणा


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,बुलढाणा
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकीय इमारतीमागे, एस.टी.स्‍टॅन्‍ड समोर,बुलढाणा. पीन कोड नं.443001
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक दुरध्‍वनी क्रमांक :-07262-243045, फॅ.क्र.07262-243045
4 ई-मेल आयडी ई-मेल:-confo-bu-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन मलकापुर रेल्‍वे स्‍टेशन
6 जवळचे बस स्‍थानक मध्‍यवर्ती बस स्‍थानक,बुलढाणा.
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे शेगांव,सिंधखेडराजा,सैलानी,जाळीचा देव

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नांव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्री.विश्‍वास दौलतराव ढवळे अध्‍यक्ष 12/02/2018 ते 11/02/2023 12/02/2018 पासून
2 श्री मनिष भिमराव वानखेडे सदस्‍य 12/02/2018 ते 11/02/2023 12/02/2018 पासून
3 श्रीमती  जे. जी. खांडेभराड सदस्‍या 29/05/2014 ते 28/05/2019