मध्य मुंबई


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव मध्‍य मुंबई जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
2 कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता पुरवठा भवन, 2रा मजला, जनरल नागेश मार्ग, महात्‍मा गांधी रुग्‍णालयाजवळ,परेल, मुंबई 400 012,
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 022 – 24171360
4 ई-मेल आयडी confo-mc-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन करिरोड, परेल, शिवडी
6 जवळचे बस स्‍थानक एम डी कॉलेज, महात्‍मा गांधी हॉस्‍पीटल
7 कार्यालयाच्‍या वजळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणी एम डी कॉलेज, महात्‍मा गांधी हॉस्‍पीटल

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क.्र नांव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्री. जी. के. राठोड अध्‍यक्ष 01/04/2016 ते 20/02/2021 01/06/2018 पासून
2 श्री. आर बी. सिलीवेरी सदस्‍य 31/05/2014 ते 30/05/2019 01/06/2018 पासून
3 श्रीमती पी. सी. चामीकुट्टी सदस्‍य 22/05/2018 ते 21/05/2023 22/05/2018 पासून