चंद्रपूर


मागे

कार्यालय माहिती

कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक मंच चंद्रपूर
कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता जिल्‍हा ग्राहक मंच जिल्‍हाधिकारी कार्यालय परीसर बचत साफल्‍य भवन जवळ चंद्रपूर
संपर्कायाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमाकं ०७१७२-२५१०१०
ई-मेल आयडी confo-ch-mh@nic.in
जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन चंद्रपूर
जवळचे बस स्‍थानक चंद्रपूर
कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हाधिकारी कार्यालय

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
श्री. ए. डी. आळश्‍ाी अध्यक्ष 28/01/2014 ते 27/01/2019  
सौ.र्किती प्रकाश गाडगीळ सदस्‍या 18/06/2018 ते 17/06/2023 18/06/2018 पासुन
सौ.कल्‍पना किशोर जांगडे सदस्‍या 21/06/2018 ते 20/06/2023 21/06/2018 पासुन