जळगाव


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगांव
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता आकाशवाणी केंद्रा जवळ , जिल्‍हाधिकारी कार्यालया शेजारी , जळगांव
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 0257 - 2221868
4 ई-मेल आयडी confo-jg-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन जळगांव
6 जवळचे बस स्‍थानक जळगांव
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे आकाशवाणी केंद्र, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय इ.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्री. यु. व्‍ही. जावळीकर अध्‍यक्ष 14.02.2018 ते 13.02.2023 14.02.2018 पासून
2 श्री. एस. एम. जाधव सदस्‍य 17.05.2018 ते 16.05.2023 17.05.2018 पासून
3 श्रीमती पी. एन. मलिक सदस्‍या 16.02.2018 ते 15.02.2023 16.02.2018 पासून