लातूर


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच लातूर.
2 कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता जिल्‍हा परिषदेच्‍या कमानीजवळ, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय परिसर, लातूर-431 512
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक दुरध्‍वनी व फॅक्‍स क्र : 02382-242319
4 ई-मेल आयडी confo-lt-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन लातूर
6 जवळचे बस स्‍थानक लातूर
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे शिवाजी चौक, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.प्रदीप पी.निटूरकर अध्‍यक्ष (दि.06.06.2015 पासून) 08/02/2013 ते 07/02/2018
2 श्री अजय भोसरेकर सदस्‍य 22/05/2014 ते 21/05/2019
3 श्रीमती रेखा जाधव सदस्‍य 22/05/2014 ते 21/05/2019
4 श्री पी.बी.केजकर प्रबंधक 14/06/2011 ते आजतागायत
5 रिक्‍त शिरस्‍तेदार -
6 रिक्‍त सहाय्यक अधिक्षक -