मुंबई उपनगर अतिरीक्त


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नांव अतिरिक्‍त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्‍हा, मुंबई.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकीय इमारत,3 रा माळा,चतना कॉलेज जवळ, वांद्रे(पूर्व)मुंबई-400 051.
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 022-26422163
4 ई-मेल आयडी confo-ba-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍थानक वांद्रे
6 जवळचे बस स्‍थानक शासकीय वसाहत, वांद्रे(पूर्व)
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे चेतना कॉलेज, एम.आय.जी क्‍लब.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु.क्र. नांव पदनाम कालावधी
1. श्री.सुधाकर शंकर व्‍यवहारे अध्‍यक्ष 01/04/2013 ते 31/03/2016
2 श्री.सदानंद व्‍ही.कलाल सदस्‍य 20/08/2014 ते 19/08/2019
3 रिक्‍त सदस्‍या 06/05/2013 पासून
4 श्री.स.ज्ञा.पवार प्रभारी प्रबंधक -
5 श्री.विनय महादेव खोपटकर शिरस्‍तेदार 03/07/2012 ते आजतागायत
6 श्रीमती अश्विनी अविनाश जोशी सहायक अधिक्षक 01/06/2012 ते आजतागायत