नागपूर अतिरीक्त


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यलयाचे नाव अति. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर
2 कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता प्रशासकीय ईमारत क्र. 1, 3 रा माळा, सिव्‍हील लाईन्‍स, नागपूर
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 0712-2546884
4 र्इ- मेल आयडी confo-ng1-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन नागपूर
6 जवळचे बस स्‍थानक नागपूर
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे विभागीय आयुक्‍त कार्यालय नागपूर.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.शेखर पी.मुळे अध्‍यक्ष 29/12/2014 ते 13/11/2019
2 श्री. नितीन एम.घरडे सदस्‍य 18/06/2013 ते 17/06/2018
3 श्रीमती मनिषा य. येवतीकर सदस्‍या 02/06/2014 ते 01/06/2019
4 श्री. रा. व. भास्‍करे प्रबंधक 15/06/2013 ते आजतागायत
5 श्री. चं. रा. थोटे शिरस्‍तेदार 02/07/2012 ते आजतागायत
6 श्री. अ. म. डंभे सहायक अधिक्षक 04/11/2011 ते आजतागायत