नाशिक


मागे

कार्यालय माहिती

1. कार्यालयाचे नांव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नाशिक.
2. कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता मा.जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाचे आवारात, प्रांत कार्यालयाचे शेजारी, नाशिक.
3. संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्र. व फॅक्‍स क्र. 0253-2580142.
4. ई-मेल आयडी confo-ns-mh@nic.in
5. जवळचे रेल्‍वे स्‍थानक रेल्‍वेस्‍टेशन, नाशिक रोड.
6. जवळचे बस स्‍थानक मध्‍यवर्ती बस स्‍थानक, नाशिक.
7. कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे 1. मा.जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 2.उपविभागीय अधिकारी, ना‍शिक. 3.मा. जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय, नाशिक.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1. श्री. मिलींद साहेबराव सोनवणे, अध्‍यक्ष 12/02/2018 ते 11/02/2023
2. श्रीमती प्रेरणा रामचंद्र काळुंखे सदस्‍या 02/06/2014 ते 01/06/2019
3. श्री. सचिन यशवंत शिंपी सदस्‍य 15/05/2018 ते 14/05/2023
4. श्री. विनायक अंकात तायडे प्रबंधक 31/05/2017 ते आजतागायत