पुणे


मागे

कार्यालय माहिती

कार्यालयाचे नांव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे
कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता नवीन प्रशासकीय इमारत, डी विंग, तिसरा मजला, विधान भवनासमोर, पुणे-411 001
संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्र. ०२०-26139191
ई-मेल confo-pu-mh@nic.in
जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन पुणे रेल्‍वे स्‍टेशन
जवळचे बस स्‍थानक स्‍वारगेट व पुणे रेल्‍वे स्‍टेशन
कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे विधान भवन (कौन्सिल हॉल)

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नांव पदनाम कालावधी
श्री.वि.पां.उत्‍पात अध्‍यक्ष 05/02/2013 ते 09/01/2018
श्री. मो.न.पाटणकर सदस्‍य 27/05/2014 ते 04/04/2016
श्रीमती क्षि. भा. कुलकार्णी सदस्‍या 23/05/2014 ते 22/05/2019
श्री.वि.मु.काळे प्रबंधक 04/06/2012 ते आजतागायत
रिक्‍त शिरस्‍तेदार --
श्रीमती सु.नं.रघतवान सहा.अधिक्षक 10/09/2009 ते आजतागायत