पुणे अतिरीक्त


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, पुणे
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता नवीन प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, विधान भवनासमोर, पुणे-411 001
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक फोन-020-26120364
4 ई-मेल आयडी confo-pu1-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन पुणे स्‍टेशन
6 जवळचे बस स्‍थानक स्‍वारगेट व पुणे रेल्‍वे स्‍टेशन
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍त्‍वाची ठिकाणे विधान भवन (कौन्सिल हॉल)

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्रीमती अंजली देशमुख अध्‍यक्ष 16/08/2011 ते 15/08/2016
2 श्री.एस.के.पाचरणे सदस्‍य 20/06/2013 ते 19/06/2018
3 श्रीमती शुभांगी जि.दुनाखे सदस्‍य 26/05/2014 ते 25/05/2019
4 श्री.ब.प्र.क्षिरसागर प्रबंधक 06/06/2011 ते आजतागायत
5 सौ.आशा मारुती माने शिरस्‍तेदार 04/06/2009 ते आजतागायत
6 सौ.सुषमा बी.कांबळे सहाय्यक अधिक्षक 01/10/2009 ते आजतागायत