रायगड


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच रायगड - अलिबाग
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्ता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय इमारत, दुसरा मजला, हिराकोट तलावाजवळ, अलिबाग, जि. रायगड-402 201,
3 संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक दूरध्वनी क्र. 02141-224225 फॅक्स क्र. 02141 223067
4 ई-मेल आयडी confo-rg-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्वे स्टेशन पेण रेल्वे स्टेशन (30 km )
6 जवळचे बस स्थानक अलिबाग बस स्थानक
7 कार्यालयाच्या जवळच्य परीसरातील महत्वाची ठिकाणे न्यू बायपास रोड, कुलपे ट्रेडस, भारत संचार निगम लिमिटेडचे ऑफिस

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु. क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.उमेश विठ्ठलराव जावळीकर अध्यक्ष 06/02/2013 ते 05/02/2018
2 श्री.रमेशबाबू बुमय्या सीलिव्हरी सदस्य 31/05/2014 ते 30/05/2019
3 श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर सदस्या 04/06/2014 ते 03/06/2019
4 श्री. धनंजय ज. खैरनार प्रबंधक ------
5 रिक्त शिरस्तेदार ------
6 रिक्त सहाय्यक अधिक्षक ------