सातारा


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,सातारा.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता सदर बझार,जिल्‍हा न्‍यालयासमोर कोरेगाव रोड,सातारा
3 संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 02162/237469
4 ई­ मेल आयडी confo-st-mah@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन सातारा
6 जवळचे बस स्‍थानक सातारा
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील म‍हत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हा कोर्ट,जिल्‍हाधिकारी कार्यालय

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु. क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्रीमती सविता प्रकाश भोसले अध्‍यक्ष 06/02/2013 ते 05/02/2018
2 श्री. श्रीकांत म.कुंभार सदस्‍य 07/02/2013 ते 06/02/2018
3 श्रीमती सुरेखा एस.हजारे सदस्‍या 02/06/2014 ते 01/06/2019
4 श्री. डी. यु. गोटे प्रबंधक 25/09/2010 ते आजतागायत
5 रिक्‍त शिरस्‍तेदार _
6 श्री. ए. बी. धोकटे सहायक अधिक्षक 10/09/2009 ते आजतागायत