सोलापूर


मागे

कार्यालय माहिती

1. कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
2. कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय आवार, जिल्‍हा कोषागार कार्यालयाचे पाठीमागेप्रशासकीय इमारत जवळ सोलपूर 413 001
3. संपर्कासाठी दूरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक 0217 2622003
4. ई-मेल आयडी confo-so-mh@nic.in
5. जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन सोलापूर रेल्‍वे स्‍टेशन
6. जवळचे बस स्‍थानक सोलापूर बस स्‍थानक
7. कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे कलेक्‍टर ऑफीस, ट्रेजरी ऑफीस.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु. क्र. नाव पदनाम कालावधी
1. श्री.एम.बी.पवार-हिरुगडे अध्‍यक्ष 12/02/2013 ते 11/02/2018
2. श्रीमती बबिता महेश महंत सदस्‍या 02/06/2014 ते 01/06/2019
3. श्री. ओ. जी. पाटील सदस्‍य 29/05/2014 ते 31/05/2018
4. श्रीमती एस. एस. बैस प्रबंधक 08/07/2013 ते आजतागायत
5. रिक्‍त शिरस्‍तेदार रिक्‍त
6. रिक्‍त सहाय्यक अधिक्षक रिक्‍त