ठाणे


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
2 कार्यालयाचा संपुर्ण पत्‍ता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, दुसरा मजला, खोली क्र. 214, ठाणे, 400601
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक दुरध्‍वनी क्र.(022)-25344069, फॅक्‍स क्र.(022)-25390321
4 ई-मेल आयडी Confo-th-mh@nic.in
5 जवळच रेल्‍वे स्‍टेशन ठाणे
6 जवळचे बस स्‍थानक कोर्ट नाका बस थांबा
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय ठाणे, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय ठाणे

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.एस.डी.मडके अध्‍यक्ष 16/02/2013 ते 15/02/208 (01/11/2015 पासून) 
2 श्री.एस.झेड.पवार सदस्‍य 11/02/2013 ते 06/06/2017
3 श्रीमती पी.व्‍ही.महषी सदस्‍या 01/07/2013 ते 30/06/2018
4   प्रबंधक  
5   प्रभारी सहायक अधिक्षक