ठाणे अतिरीक्त


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव अतिरिक्‍त ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोकण भवन
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता  रू.नं.428 / 429, 4 था मजला, कोकण भवन, सी बी डी बेलापूर, नवी मुंबई 400614
3 संपर्कासाठी दुरध्‍वनी क्र व फॅक्‍स क्र. दुरध्‍वनी क्रमांक 022-2757 54 80.
4 ई मेल आयडी confo-th1-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन सी बी डी बेलापूर
6 जवळचे बस स्‍थानक सी बी डी बेलापूर
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे नवी मुंबई पोलीस आयुक्‍तालय कोकण रेल्‍वे ऑफिस, सिडको भवन आणि भारतीय रिर्झव बँक

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी पासून
1 श्री.अंबादास झेड. तेलगोटे अध्‍यक्ष 25/02/2014 ते 24/02/2019 (01/11/2015 पासून)
2 श्री. ञ्यंबक अण्‍णाजी थुल सदस्‍य 02/08/2014 ते 01/08/2019
3 रिक्‍त सदस्‍य ऑगस्‍ट-2014 पासून
4 श्री अजय पंढरी ब्राम्‍हणकर प्रभारी प्रबंधक 30/06/2015  ते आजतागायत
5 रिक्‍त शिरस्‍तेदार  
6 श्री अजय पंढरी ब्राम्‍हणकर सहायक अधिक्षक 02/07/2012 ते आजतागायत