वाशिम


मागे

कार्यालय माहिती

०१ कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, वाशिम.
०२ कार्यालयाचा संपुर्णपत्‍ता दिवाणी न्‍यायालय (वरिष्‍ठ स्‍तर) जुनी इमारत, तहसिल कार्यालयाच्‍या मागे, सिव्‍हील लाईन्‍स, वाशिम
०३ संपर्कासाठी दुरध्‍वनी व फॅक्‍स क्रमांक दु.क्र.०७२५२२३५५४५ फॅ.क्र. ०७२५२२३५५४५
०४ ईमेल आयडी confo-sw-mh@nic.in
०५ जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन वाशिम रेल्‍वे स्टेशन
०६ जवळचे बसस्‍थानक मध्‍यवर्ती बसस्‍थानक, वाशिम
०७ कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परिसरातील महत्‍वाची ठिकाणे तहसिल कार्यालय, वाशिम

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
०१ सौ. एस.एम. उंटवाले प्रभारी अध्‍यक्ष 11/02/2013 ते 10/02/2018
०२ श्री.ए.सी.उकळकर सदस्‍य 23/05/2014 ते 22/05/2019
०३ सौ.जे.जी.खांडेभराड सदस्‍य 29/05/2014 ते 28/05/2019
०४ श्री. यु.एल.सावंत प्रभारी प्रबंधक 15/07/2013 ते आजतागायत
०५ श्री. आर.ए. भगत शिरस्‍तेदार 31/12/2011 ते आजतागायत
०६ रिक्‍त सहाय्यक अधिक्षक रिक्‍त