यवतमाळ


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच यवतमाळ
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकिय ईमारत जिल्‍हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड यवतमाळ
3 संपर्कासाठी दुरघ्‍वणी क्र व फॅक्‍स क्र 07232 243015
4 ई-मेल आयडी Confo-ya-mh@nic.in
5 जवळचे रेल्‍वे स्‍टेशन धामणगांव
6 जवळचे बस स्‍थानक यवतमाळ
7 कार्यालयाच्‍या जवळच्‍या परीसरातील महत्‍वाची ठिकाणे जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, जिल्‍हा न्‍यायालय

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अनु क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.प्रकाश ल.जाधव प्रभारी अध्‍यक्ष 28/08/2013 ते 06/07/2019
2 श्रीमती आश्‍लेशा दिघाडे सदस्‍या 10/07/2013 ते 09/07/2018
3 श्री. ए. एन. सोमवंशी सदस्‍य 12/02/2013 ते 11/02/2018
4 श्री.व्‍ही.एस. कोकाटे प्रभारी प्रबंधक 01/04/2015 ते आजतागायत
5 श्री के. जि. कोल्‍हे शिरस्‍तेदार 06/06/2012 ते आजतागायत
6 श्री.व्‍ही.एस. कोकाटे सहा. अधिक्षक 18/09/2009 ते आजतागायत