मुंबई उपनगर


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्‍हा, मुंबई.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकिय इ‍मारत, तिसरा मजला, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानासमोर, चेतना कॉलेजजवळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.
3 दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक. 022 - 26551625
4 र्इ- मेल आय डी. confo-mu-mh@nic.in
5 जवळचे लोकल स्‍थानक बांद्रा रेल्‍वे स्‍थानक.
6 जवळचा बस थांबा शासकिय वसाहत बांद्रा बस स्‍थानक.
7 कार्याजवळील महत्‍वाचे ठिकाण चेतना कॉलेज, बांद्रा, मुंबर्इ - 400 051.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम कालावधी
1 श्री.मनोहर वाय.मानकर अध्‍यक्ष 26/02/2014 ते 25/02/2019 (01/11/2015 पासून)
2 श्री.शांताराम रामचंद्र सानप सदस्‍य 20/06/2013 ते 27/05/2018
3 श्रीमती किर्ती राजेश कुलकर्णी सदस्‍य 26/05/2014 ते 25/05/2019
4 श्री. सतिश ज्ञा.पवार प्रभारी प्रबंधक --
5 श्री.विनायक अंकात तायडे, शिरस्‍तेदार 01/06/2011 ते आजतागायत
6 श्री.प्रकाश भिकाजी मणचेकर सहाय्यक अधिक्षक 09/09/2009 ते आजतागायत