मुंबई उपनगर


मागे

कार्यालय माहिती

1 कार्यालयाचे नाव ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्‍हा, मुंबई.
2 कार्यालयाचा संपूर्ण पत्‍ता प्रशासकिय इ‍मारत, तिसरा मजला, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानासमोर, चेतना कॉलेजजवळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.
3 दुरध्‍वनी क्रमांक व फॅक्‍स क्रमांक. 022 - 26551625
4 र्इ- मेल आय डी. confo-mu-mh@nic.in
5 जवळचे लोकल स्‍थानक बांद्रा रेल्‍वे स्‍थानक.
6 जवळचा बस थांबा शासकिय वसाहत बांद्रा बस स्‍थानक.
7 कार्याजवळील महत्‍वाचे ठिकाण चेतना कॉलेज, बांद्रा, मुंबर्इ - 400 051.

अधिकारी कर्मचारी माहिती

अ.क्र. नाव पदनाम पदावधी कालावधी
1 श्रीमती एस.डी.तुळणकर अध्‍यक्षा 06/10/2018 to 04/10/2020 26/02/2019 पासून 
2 श्रीमती शितल पेटकर सदस्‍या 05/09/2018 to 04/09/2023 02/02/2019 पासून
3 श्रीमती श्रध्‍दा जालनापुरकर सदस्‍या 12/02/2019 to 11/02/2024 12/02/2019 पासून
4        
5        
6