ऑनलाईन ई-फायलिंग

राज्‍य आयोग व जिल्‍हा मंचामध्‍ये तक्रार ई-फायलिंगद्वारे दाखल करणे

 

                   राज्‍य आयोग व जिल्‍हा मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍याकरीता शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2016/820/प्र.क्र. 16/ग्रासं.4 दि. 13.04.2018 अन्‍वये ई फायलिंगची सुविधा Consumer Connect- M/s In-Solution Global Limited यांच्‍याकडून उपलब्‍ध करून देण्‍यात आलेली आहे. सदरची सुविधा हि पूर्णपणे ऐच्छिक व सशुल्‍क आहे. सदर माध्‍यमातून केवळ तक्रार दाखल करता येईल. तक्रार दाखल केल्‍यानंतर सुनावणी करीता व इतर कार्यवाहीकरीता आयोगासमोर किंवा संबधित मंचासमोर उपस्थित राहणे आवश्‍यक आहे याची कृपया नोंद घ्‍यावी.

ई-फायलिंगकरीता येथे क्लिक करा -  ConsumerConnect E-Filling