कार्यालयीन परिपत्रके

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 अध्‍यक्ष बदली 2018 कार्यालयीन आदेश PDF 25-05-2018 1.32
2 सदस्‍य बदल्‍या 2018 कार्यालयीन आदेश PDF 25-05-2018 1.39
3 लघुलेखक उच्‍च श्रेणी बदली आदेश PDF 17-05-2018 0.83
4 लिपिक टंकलेखक बदली आदेश 2018 PDF 17-05-2018 1.21
5 अभिलेखापाल बदली आदेश PDF 17-05-2018 0.72
6 शिपाई रखवालदार बदली आदेश 2018 PDF 17-05-2018 0.85
7 लघुलेखक निम्‍न श्रेणी बदली आदेश PDF 17-05-2018 0.75
8 शिरस्‍तेदार बदली आदेश 2018 PDF 16-05-2018 0.70
9 शिपाई पदावररुन लिपिक टंकलेखक या पदावर पदोन्‍नतीचेे आदेश PDF 10-04-2018 0.97
10 लघुलेखक‍ (नि.श्रे.) पदावरून लघुललेखक (उ.श्रेेेे.) पदावर पदोन्‍नतीचे आदेश PDF 03-04-2018 0.82
11 लिपीक टंकलेखक व बेलिफ संवर्गातील कर्मचा-यांची वरिष्ट लिपीक किंवा वरिष्ठथ अभिलेखापाल किंव अभिलेखापाल पदावर पदोन्नकतीने पदस्थालपना करण्या-बाबतचा कार्यालयीन आदेश PDF 16-02-2018 1.44
12 अभिलेखापाल या पदावरुन सहायक अधिकखक या पदावर पदोननतीचे आदेश PDF 05-08-2017 0.70
13 सहाय्यक अधिक्षकांची पदोन्‍नतीने शिरस्‍तेदार किंवा अधिक्षक किंवा जनसंपर्क अधिकारी या पदावर पदस्‍थापिती करण्‍याबाबतचे कार्यालयीन आदेश PDF 12-07-2017 1.74
14 अधिक्षक/शिरस्‍तेदार/जनसंपर्क अधिकारी या पदोन्‍नतीच्‍या पदाकरीता विकल्‍प मागविण्‍याबाबतचे पत्र PDF 28-06-2017 8.03
15 लघुलेखक निम्नी श्रेणी संवर्गातील कर्मचा-यांच्याe वार्षिक बदल्या0 2017 PDF 29-05-2017 0.95
16 लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांच्याT वार्षिक बदल्या0 2017 PDF 29-05-2017 1.33
17 लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.71
18 वरिष्ठ लिपीक व अभिलेखापाल संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.00
19 शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्याा 2017 PDF 29-05-2017 0.93
20 रखवालदार संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.52
21 सहाय्यक अधिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.00
22 जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करून घेण्‍याबाबत परिपत्रक New PDF 18-05-2017 0.53
23 जिल्‍हा ग्राहक तकार निवारण मंचाच्‍या अध्‍यक्ष व सदस्‍यांच्‍या बदल्‍यांचा कार्यालयीन आदेश -2017 New PDF 06-05-2017 1.48
24 वर्ष 2016 करीता जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्‍यक्षाच्‍या बदल्‍याबाबत PDF 11-05-2016 1.41
25 वर्ष 2016 मधील लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.56
26 वर्ष 2016 मधील शिरस्‍तेदार/अधिक्षक/जनसंपर्क अधिकारी संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.50
27 वर्ष 2016 मधील लघुलेखक (निम्‍न श्रेणी) संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.51
28 वर्ष 2016 मधील वरिष्‍ठ लिपीक/वरिष्‍ठ अभिलेखापाल/अभिलेखापाल संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.36
29 वर्ष 2016 मधील सहायक अधिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.55
30 वर्ष 2016 मधील लघुलेखक (उच्‍च श्रेणी) संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.50
31 वर्ष 2016 मधील गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.35
32 प्रबंधक विधी यांच्‍या कोर्टाबाबतचे परिपत्रक PDF 30-03-2016 0.67
33 गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांकरीता पदोन्‍नती समिती गठित करण्‍याबाबतचा कार्यालयीन आदेश PDF 11-03-2016 1.12
34 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिनदर्शिका 2016 PDF 01-03-2016 0.09
35 राज्य आयोग व जिल्हाr मंचातील अस्था यी पदांना मुदतवाढ 01.03.2016 ते 30.09.2016 PDF 25-02-2016 1.20
36 राज्‍य आयोगातील गट अ व गट-‍ब राजपत्रित अधिका-यांच्‍या पदोन्‍नतीकरीता राज्‍य स्‍तरीय समिती गठित करण्‍याबाबतचा शासन निर्णय PDF 28-01-2016 0.33
37 राज्‍य आयोगाचे सदस्‍य, जिल्‍हा मंचाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांच्‍या वेतननिश्चितीचे व रजा मंजुरीचे अधिकार शासन पञ दि. 27.10.2009 PDF 01-01-2016 0.04
38 जिल्‍हा मंच अध्‍यक्षांची बदलीद्वारे पदस्‍थापिती PDF 31-10-2015 1.08
39 नागरी सेवा मंडळ स्‍थापना - गट ब अराजपत्रित व गट क कर्मचारी करीता PDF 20-10-2015 0.74
40 श्री.एम.जी.चिलबुले, अध्‍यक्ष, जिल्‍हा मंच, नागपूर यांची यवतमाळ जिल्‍हा मंचात बदलीने करण्‍यात आलेली पदस्‍थापना रद्द करण्‍याबाबत PDF 08-10-2015 1.14
41 जिल्‍हा मंचाच्‍या अध्‍यक्षांची बदलीने पदस्‍थापना PDF 01-10-2015 1.00
42 श्री. मडके यांची पदस्‍थापिती PDF 01-10-2015 1.97
43 श्री. सोमाणी यांची पदस्‍थापिती PDF 01-10-2015 1.97
44 ठाणे अतिरीक्‍त जिल्‍हा मंचासमोरील प्रकरणांतील आदेशित रकमा वितरीत करण्‍याबाबतची सूचना दि.27.07.2015 PDF 27-07-2015 0.43
45 कार्यालयीन परिपत्रके, PDF 10-07-2015 1.52
46 दि.05.01.2015 च्‍या पीठ रचनेबाबतच्‍या कार्यालयीन आदेशात अंशतः बदल करण्‍याबाबतची सूचना दि.24.06.2015 PDF 24-06-2015 0.79
47 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लघुलेखक उच्‍चश्रेणी (गट ब अराजपत्रित) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 3.07
48 कोकण विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.23
49 मुंबई विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 0.98
50 औरंगाबाद विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.01
51 पुणे विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 0.96
52 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन अधिक्षक/जन संपर्क अधिकारी / शिरस्‍तेदार (गट ब अराजपत्रित) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 2.47
53 नाशिक विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.15
54 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लघुलेखक निम्‍नश्रेणी (गट ब अराजपत्रित) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 3.10
55 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन सहायक अधिक्षक (गट क ) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 2.34
56 अमरावती विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 0.86
57 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन वरिष्‍ठ लिपीक / वरिष्‍ठ अभिलेखापाल / अभिलेखापाल (गट क ) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 3.03
58 नागपूर विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.01
59 जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्‍याबाबतच्‍या दि.12.05.2015 चे परिपत्रक व दि.18.05.2015 च्‍या शुध्‍दीपत्रकात सुधारणा करण्‍याबाबतचे दि.09.06.2015 चे शुध्‍दीपत्रक PDF 09-06-2015 0.88
60 दि.21.05.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत सूचना दि.01.06.2015 PDF 01-06-2015 0.49
61 अतिरीक्‍त सांगली जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतचा कार्यालयीन आदेश दि.28.05.2015 PDF 28-05-2015 1.13
62 जिल्‍हा मंचांच्‍या अध्‍यक्षांची बदलीद्वारे पदस्‍थापनेबाबत कार्यालयीन आदेश दि.28.05.2015 PDF 28-05-2015 0.00
63 राज्‍य आयोगाच्‍या अमरावती व नाशिक परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाजाबाबत दि.28.05.2015 ची सूचना PDF 28-05-2015 1.02
64 दि.05.01.2015 च्‍या पीठरचनेत सुधारणेबाबत दि.21.05.2015 ची सूचना PDF 21-05-2015 1.78
65 मराठी भाषेत कामकाज करण्‍याबाबतचे शुध्‍दीपत्रक दि.18.05.2015 PDF 18-05-2015 0.86
66 जिल्‍हा मंचाद्वारे माहे मे-2015 या महिन्‍यात करावयाच्‍या कामकाजाबाबत दि.16.05.2015 चे परिपत्रक PDF 16-05-2015 0.83
67 विशेष खंडपीठ स्‍थापित करण्‍याबाबतची सूचना दि.15.05.2015 PDF 15-05-2015 0.55
68 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेत सुधारणेबाबत नोटीस दि.14.05.2015 PDF 14-05-2015 0.43
69 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.12.05.2015 PDF 12-05-2015 0.51
70 कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्‍याबाबतचे दि.12.05.2015 चे परिपत्रक PDF 12-05-2015 0.00
71 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.11.05.2015 PDF 11-05-2015 0.42
72 नाशिक विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 30-04-2015 0.87
73 औरंगाबाद विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 30-04-2015 0.86
74 कोकण विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 30-04-2015 1.12
75 अमरावती विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.77
76 मुंबई विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक संवर्गाची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.87
77 राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्रच्‍या नॉन वर्कींग डेजबाबत नोटीस दि.30.04.2015 PDF 30-04-2015 0.56
78 पुणे विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.85
79 नागपूर विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.88
80 पीठरचना आदेश दि.21.04.2015 बाबत सुधारीत नोटीस दि.29.04.2015 PDF 29-04-2015 0.45
81 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.29.04.2015 PDF 29-04-2015 0.54
82 दि.05.01.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.29.04.2015 PDF 29-04-2015 1.24
83 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.27.04.2015 PDF 27-04-2015 0.58
84 सहायक अधिक्षक संवर्गातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 24-04-2015 2.10
85 नागपूर व औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठाच्‍या बैठकीबाबत स्‍थायी आदेश PDF 22-04-2015 1.19
86 लघुलेखक उच्‍चश्रेणी या संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 0.00
87 अधिक्षक/ जन संपर्क अधिकारी / शिरस्‍तेदार संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरून तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 0.84
88 वरिष्‍ठ‍ लिपीक / वरिष्‍ठ अभिलेखापाल / अभिलेखापाल या संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 1.01
89 लघुलेखक निम्‍नश्रेणी संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 1.00
90 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.21.04.2015 PDF 21-04-2015 0.67
91 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.20.04.2015 PDF 20-04-2015 0.60
92 दि.08.04.2015 च्‍या पीठ रचना आदेशात बदलाबाबत नोटीस दि.16.04.2015 PDF 16-04-2015 0.00
93 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.16.04.2015 PDF 16-04-2015 0.58
94 जिल्‍हा मंच अध्‍यक्षांची बदलीने पदस्‍थापना करण्‍याबाबतचा कार्यालयीन आदेश दि.09.04.2015 PDF 09-04-2015 1.08
95 नोटीस दि.08.04.2015 सुधारीत पीठरचना PDF 08-04-2015 0.60
96 दि.27.03.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत आदेश PDF 07-04-2015 0.00
97 ज्‍येष्‍ठ नागरीकांच्‍या समस्‍यांप्रकरणी शीघ्र कार्यवाहीसाठी विशेष प्राधान्‍य देण्‍याबाबतचे शासन परिपत्रक PDF 31-03-2015 1.75
98 सुधारीत पीठ रचना दि.27.03.2015 PDF 27-03-2015 1.06
99 2015-2016 या वर्षासाठी पदे पुढे चालू ठेवण्‍याबाबत PDF 27-03-2015 2.35
100 कामकाजाबाबत परिपत्रक दि.19.03.2015 PDF 19-03-2015 10.45
101 सुधारीत पीठ रचना दि.16.3.15 ते 20.3.15 PDF 13-03-2015 0.52
102 सुधारीत पीठ रचना दि.13.3.15 PDF 13-03-2015 0.51
103 सुधारीत पीठ रचना दि.23.03.2015 ते 27.03.2015 PDF 12-03-2015 0.66
104 आदेशित रक्‍कम मुदत ठेव स्‍वरुपात ठेवण्‍याबाबत परिपत्रक PDF 12-03-2015 10.23
105 सुधारीत पीठ रचना दि.16.03.2015 ते 20.03.2015 PDF 12-03-2015 0.00
106 कोल्‍हापूर, पुणे, अमरावती व नाशिक येथील नवीन परिक्रमा खंडपीठांबाबत नोटीस PDF 11-03-2015 1.07
107 परिपत्रक परिक्रमा खंडपीठांबाबत PDF 09-03-2015 1.40
108 परिक्रमा खंडपीठांबाबत कार्यालयीन आदेश PDF 04-03-2015 0.00
109 जि.मं.बुलढाणा अध्‍यक्ष अति.कार्यभार PDF 23-02-2015 0.49
110 परिपञक परिक्रमा खंडपीठ कोल्‍हापूर पुणे अमरावती नाशिक PDF 10-02-2015 0.55
111 शपथपत्र सुचना PDF 07-01-2015 1.20
112 जमा रकमेबाबत परिपत्रक PDF 17-11-2014 0.89
113 अध्‍यक्षांचे अनुपस्थितीत जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतच्‍या दि.26.08.2014 च्‍या सूचना PDF 26-08-2014 0.66
114 अध्‍यक्षांचे अनुपस्थितीत जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतच्‍या दि.14.08.2014 च्‍या सूचना PDF 14-08-2014 0.00
115 जमा रकमेबाबत परिपत्रक PDF 12-08-2014 0.02
116 शपथपथ निरस्‍त करणेबाबत PDF 04-06-2014 3.94
117 जमा रकमेबाबत परिपत्रक PDF 06-03-2014 2.50
118 प्रशासकीय पत्रव्‍यवहाराबाबत PDF 22-01-2014 1.09
119 अन्‍न सुरक्षा व मानदे नियम, 2011 अपील फी PDF 07-01-2014 1.29
120 अन्‍न सुरक्षा व मानदे नियम, 2011 अपील PDF 18-07-2013 2.06
121 ईमेलबाबत परिपत्रक PDF 17-07-2013 3.78
122 निवडणूक कर्तव्‍याबाबत PDF 27-04-2009 0.00
123 पदनिर्मितीबाबतचा शासन निर्णय दि.9.4.2009 PDF 09-04-2009 3.37
124 पदनिर्मितीबाबतचा शासन निर्णय दि.7.6.2008 PDF 07-06-2008 3.75
125 राज्‍य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठाचे स्‍थापनेबाबत PDF 14-02-2007 0.74
126 बेलापूर नवी मुंबई येथील ठाणे अतिरीक्‍त जिल्‍हा मंचाच्‍या स्‍थापनेबाबतची अधिसूचना PDF 03-01-2007 2.08
127 पदनिर्मितिबाबतचा शासन निर्णय दि.11.10.2006 PDF 11-10-2006 3.21
128 कार्यकारी दंडाधिकारीबाबत PDF 08-06-2005 1.38
129 राज्‍य आयोगाच्‍या नागपूर परिक्रमा खंडपीठाचे स्‍थापनेबाबत PDF 21-03-2005 1.42
130 पदनिर्मितीबाबतचा दि.29.10.2004 चा शासन निर्णय PDF 29-10-2004 4.22
131 नागपूर परिक्रमा खंडपीठाकरीता पदनिर्मितीबाबतचा दि.29.10.2004 चा शासन निर्णय PDF 29-10-2004 0.00
132 राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्रच्‍या स्‍थापनेबाबत PDF 31-10-1989 3.76