कार्यालयीन परिपत्रके

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्‍चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि. १५.०६.२०२० New PDF 15-06-2020 0.27
2 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई पीठाचे बोर्ड डिस्‍चार्ज करणेबाबतची नोटीस दि. ०८.०६.२०२० New PDF 08-06-2020 0.37
3 राज्‍य आयोग परिक्रमा खंडपीठे व जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबत परिपत्रक PDF 10-05-2020 0.07
4 राज्‍य आयोगाच्‍या कामकाजाबाबतचे परिपत्रक PDF 09-05-2020 0.07
5 राज्‍य आयोग मुंबई चे बोर्ड डिस्‍चार्ज केल्‍याबाबतची नोटीस दि. 03.05.2020 PDF 03-05-2020 0.01
6 कार्यालयीन आदेश दि. 03.05.2020 PDF 03-05-2020 0.08
7 राज्‍य आयोगाचे दि. 20.04.2020 पासूनचे कामकाजाबाबत. PDF 19-04-2020 0.09
8 लॉकडाऊन कालावधी वाढविण्‍यात आल्‍याने राज्‍य आयोग व जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबत. PDF 15-04-2020 0.08
9 राज्य आयोग मुंबईचे दि. 30 एप्रिल 2020 पर्यंतचे बोर्ड डिस्चाार्ज केलेबाबत. PDF 15-04-2020 0.01
10 राज्‍य आयोग व जिल्‍हा मंचाचे कामकाजाबाबत PDF 31-03-2020 0.08
11 राज्‍य आयोग मुंबई चे दि. 15 एप्रिल 2020 पर्यंतचे बोर्ड डिस्‍चार्ज केलेबाबत. PDF 31-03-2020 0.01
12 दि. 24.03.2020 ते 31.03.2020 पर्यंत राज्‍य आयोगाचे कामकाजाबाबत. PDF 23-03-2020 0.40
13 राज्‍य आयोग व जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतचे परिपत्रक PDF 16-03-2020 0.36
14 फायलिंग फी शासनजमा करण्‍याकरीता नवीन लेखाशीर्ष New PDF 15-11-2019 3.95
15 शिरस्‍तेदार बदली आदेश PDF 17-06-2019 0.29
16 शिपाई बदली आदेश PDF 17-06-2019 0.28
17 लिपिक टंकलेखक बदली आदेश PDF 17-06-2019 0.28
18 लघुललेखक (उ.श्रेेेे.) बदली आदेश PDF 17-06-2019 0.30
19 लघुलेखक‍ (नि.श्रे.) बदली आदेश PDF 17-06-2019 0.40
20 लिपिक टंकलेखक बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.00
21 अभिलेखापाल बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.34
22 लघुलेखक‍ (नि.श्रे.) बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.00
23 लघुललेखक (उ.श्रेेेे.) बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.43
24 शिरस्‍तेदार बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.47
25 शिपाई बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.33
26 सहायक अधिक्षक बदली आदेश PDF 30-05-2019 0.36
27 अध्‍यक्ष बदली 2018 कार्यालयीन आदेश PDF 25-05-2018 1.32
28 सदस्‍य बदल्‍या 2018 कार्यालयीन आदेश PDF 25-05-2018 1.39
29 लघुलेखक उच्‍च श्रेणी बदली आदेश PDF 17-05-2018 0.83
30 लिपिक टंकलेखक बदली आदेश 2018 PDF 17-05-2018 1.21
31 शिपाई रखवालदार बदली आदेश 2018 PDF 17-05-2018 0.85
32 लघुलेखक निम्‍न श्रेणी बदली आदेश PDF 17-05-2018 0.75
33 अभिलेखापाल बदली आदेश PDF 17-05-2018 0.72
34 शिरस्‍तेदार बदली आदेश 2018 PDF 16-05-2018 0.70
35 शिपाई पदावररुन लिपिक टंकलेखक या पदावर पदोन्‍नतीचेे आदेश PDF 10-04-2018 0.97
36 लघुलेखक‍ (नि.श्रे.) पदावरून लघुललेखक (उ.श्रेेेे.) पदावर पदोन्‍नतीचे आदेश PDF 03-04-2018 0.82
37 लिपीक टंकलेखक व बेलिफ संवर्गातील कर्मचा-यांची वरिष्ट लिपीक किंवा वरिष्ठथ अभिलेखापाल किंव अभिलेखापाल पदावर पदोन्नकतीने पदस्थालपना करण्या-बाबतचा कार्यालयीन आदेश PDF 16-02-2018 1.44
38 अभिलेखापाल या पदावरुन सहायक अधिकखक या पदावर पदोननतीचे आदेश PDF 05-08-2017 0.70
39 सहाय्यक अधिक्षकांची पदोन्‍नतीने शिरस्‍तेदार किंवा अधिक्षक किंवा जनसंपर्क अधिकारी या पदावर पदस्‍थापिती करण्‍याबाबतचे कार्यालयीन आदेश PDF 12-07-2017 1.74
40 अधिक्षक/शिरस्‍तेदार/जनसंपर्क अधिकारी या पदोन्‍नतीच्‍या पदाकरीता विकल्‍प मागविण्‍याबाबतचे पत्र PDF 28-06-2017 8.03
41 लघुलेखक निम्नी श्रेणी संवर्गातील कर्मचा-यांच्याe वार्षिक बदल्या0 2017 PDF 29-05-2017 0.95
42 लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.71
43 वरिष्ठ लिपीक व अभिलेखापाल संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.00
44 सहाय्यक अधिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.00
45 लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांच्याT वार्षिक बदल्या0 2017 PDF 29-05-2017 1.33
46 रखवालदार संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्या 2017 PDF 29-05-2017 0.52
47 शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वार्षिक बदल्याा 2017 PDF 29-05-2017 0.93
48 जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करून घेण्‍याबाबत परिपत्रक New PDF 18-05-2017 0.53
49 जिल्‍हा ग्राहक तकार निवारण मंचाच्‍या अध्‍यक्ष व सदस्‍यांच्‍या बदल्‍यांचा कार्यालयीन आदेश -2017 New PDF 06-05-2017 1.48
50 वर्ष 2016 करीता जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्‍यक्षाच्‍या बदल्‍याबाबत PDF 11-05-2016 1.41
51 वर्ष 2016 मधील लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.56
52 वर्ष 2016 मधील लघुलेखक (निम्‍न श्रेणी) संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.51
53 वर्ष 2016 मधील शिरस्‍तेदार/अधिक्षक/जनसंपर्क अधिकारी संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.50
54 वर्ष 2016 मधील लघुलेखक (उच्‍च श्रेणी) संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.50
55 वर्ष 2016 मधील सहायक अधिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.55
56 वर्ष 2016 मधील गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.35
57 वर्ष 2016 मधील वरिष्‍ठ लिपीक/वरिष्‍ठ अभिलेखापाल/अभिलेखापाल संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या PDF 05-05-2016 0.36
58 प्रबंधक विधी यांच्‍या कोर्टाबाबतचे परिपत्रक PDF 30-03-2016 0.67
59 गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांकरीता पदोन्‍नती समिती गठित करण्‍याबाबतचा कार्यालयीन आदेश PDF 11-03-2016 1.12
60 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिनदर्शिका 2016 PDF 01-03-2016 0.09
61 राज्य आयोग व जिल्हाr मंचातील अस्था यी पदांना मुदतवाढ 01.03.2016 ते 30.09.2016 PDF 25-02-2016 1.20
62 राज्‍य आयोगातील गट अ व गट-‍ब राजपत्रित अधिका-यांच्‍या पदोन्‍नतीकरीता राज्‍य स्‍तरीय समिती गठित करण्‍याबाबतचा शासन निर्णय PDF 28-01-2016 0.33
63 राज्‍य आयोगाचे सदस्‍य, जिल्‍हा मंचाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांच्‍या वेतननिश्चितीचे व रजा मंजुरीचे अधिकार शासन पञ दि. 27.10.2009 PDF 01-01-2016 0.04
64 जिल्‍हा मंच अध्‍यक्षांची बदलीद्वारे पदस्‍थापिती PDF 31-10-2015 1.08
65 नागरी सेवा मंडळ स्‍थापना - गट ब अराजपत्रित व गट क कर्मचारी करीता PDF 20-10-2015 0.74
66 श्री.एम.जी.चिलबुले, अध्‍यक्ष, जिल्‍हा मंच, नागपूर यांची यवतमाळ जिल्‍हा मंचात बदलीने करण्‍यात आलेली पदस्‍थापना रद्द करण्‍याबाबत PDF 08-10-2015 1.14
67 श्री. सोमाणी यांची पदस्‍थापिती PDF 01-10-2015 1.97
68 श्री. मडके यांची पदस्‍थापिती PDF 01-10-2015 1.97
69 जिल्‍हा मंचाच्‍या अध्‍यक्षांची बदलीने पदस्‍थापना PDF 01-10-2015 1.00
70 ठाणे अतिरीक्‍त जिल्‍हा मंचासमोरील प्रकरणांतील आदेशित रकमा वितरीत करण्‍याबाबतची सूचना दि.27.07.2015 PDF 27-07-2015 0.43
71 कार्यालयीन परिपत्रके, PDF 10-07-2015 1.52
72 दि.05.01.2015 च्‍या पीठ रचनेबाबतच्‍या कार्यालयीन आदेशात अंशतः बदल करण्‍याबाबतची सूचना दि.24.06.2015 PDF 24-06-2015 0.79
73 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लघुलेखक उच्‍चश्रेणी (गट ब अराजपत्रित) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 3.07
74 नाशिक विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.15
75 नागपूर विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.01
76 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन वरिष्‍ठ लिपीक / वरिष्‍ठ अभिलेखापाल / अभिलेखापाल (गट क ) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 3.03
77 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन अधिक्षक/जन संपर्क अधिकारी / शिरस्‍तेदार (गट ब अराजपत्रित) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 2.47
78 पुणे विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 0.96
79 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लघुलेखक निम्‍नश्रेणी (गट ब अराजपत्रित) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 3.10
80 दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन सहायक अधिक्षक (गट क ) या संवर्गातील अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 2.34
81 अमरावती विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 0.86
82 औरंगाबाद विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.01
83 कोकण विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 1.23
84 मुंबई विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक (गट क) संवर्गाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 10-06-2015 0.98
85 जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्‍याबाबतच्‍या दि.12.05.2015 चे परिपत्रक व दि.18.05.2015 च्‍या शुध्‍दीपत्रकात सुधारणा करण्‍याबाबतचे दि.09.06.2015 चे शुध्‍दीपत्रक PDF 09-06-2015 0.88
86 दि.21.05.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत सूचना दि.01.06.2015 PDF 01-06-2015 0.49
87 अतिरीक्‍त सांगली जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतचा कार्यालयीन आदेश दि.28.05.2015 PDF 28-05-2015 1.13
88 राज्‍य आयोगाच्‍या अमरावती व नाशिक परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाजाबाबत दि.28.05.2015 ची सूचना PDF 28-05-2015 1.02
89 जिल्‍हा मंचांच्‍या अध्‍यक्षांची बदलीद्वारे पदस्‍थापनेबाबत कार्यालयीन आदेश दि.28.05.2015 PDF 28-05-2015 0.00
90 दि.05.01.2015 च्‍या पीठरचनेत सुधारणेबाबत दि.21.05.2015 ची सूचना PDF 21-05-2015 1.78
91 मराठी भाषेत कामकाज करण्‍याबाबतचे शुध्‍दीपत्रक दि.18.05.2015 PDF 18-05-2015 0.86
92 जिल्‍हा मंचाद्वारे माहे मे-2015 या महिन्‍यात करावयाच्‍या कामकाजाबाबत दि.16.05.2015 चे परिपत्रक PDF 16-05-2015 0.83
93 विशेष खंडपीठ स्‍थापित करण्‍याबाबतची सूचना दि.15.05.2015 PDF 15-05-2015 0.55
94 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेत सुधारणेबाबत नोटीस दि.14.05.2015 PDF 14-05-2015 0.43
95 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.12.05.2015 PDF 12-05-2015 0.51
96 कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्‍याबाबतचे दि.12.05.2015 चे परिपत्रक PDF 12-05-2015 0.00
97 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.11.05.2015 PDF 11-05-2015 0.42
98 नाशिक विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 30-04-2015 0.87
99 मुंबई विभागातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन लिपीक टंकलेखक संवर्गाची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.87
100 अमरावती विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.77
101 राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्रच्‍या नॉन वर्कींग डेजबाबत नोटीस दि.30.04.2015 PDF 30-04-2015 0.56
102 पुणे विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.85
103 नागपूर विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत PDF 30-04-2015 0.88
104 औरंगाबाद विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 30-04-2015 0.86
105 कोकण विभागातील लिपीक टंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 30-04-2015 1.12
106 पीठरचना आदेश दि.21.04.2015 बाबत सुधारीत नोटीस दि.29.04.2015 PDF 29-04-2015 0.45
107 दि.29.04.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.29.04.2015 PDF 29-04-2015 0.54
108 दि.05.01.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत नोटीस दि.29.04.2015 PDF 29-04-2015 1.24
109 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.27.04.2015 PDF 27-04-2015 0.58
110 सहायक अधिक्षक संवर्गातील दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 24-04-2015 2.10
111 नागपूर व औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठाच्‍या बैठकीबाबत स्‍थायी आदेश PDF 22-04-2015 1.19
112 लघुलेखक उच्‍चश्रेणी या संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 0.00
113 वरिष्‍ठ‍ लिपीक / वरिष्‍ठ अभिलेखापाल / अभिलेखापाल या संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 1.01
114 लघुलेखक निम्‍नश्रेणी संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरुन तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 1.00
115 अधिक्षक/ जन संपर्क अधिकारी / शिरस्‍तेदार संवर्गाची दि.01.01.2015 च्‍या स्थितीस अनुसरून तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत PDF 22-04-2015 0.84
116 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.21.04.2015 PDF 21-04-2015 0.67
117 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.20.04.2015 PDF 20-04-2015 0.60
118 दि.08.04.2015 च्‍या पीठ रचना आदेशात बदलाबाबत नोटीस दि.16.04.2015 PDF 16-04-2015 0.00
119 सुधारीत पीठ रचना नोटीस दि.16.04.2015 PDF 16-04-2015 0.58
120 जिल्‍हा मंच अध्‍यक्षांची बदलीने पदस्‍थापना करण्‍याबाबतचा कार्यालयीन आदेश दि.09.04.2015 PDF 09-04-2015 1.08
121 नोटीस दि.08.04.2015 सुधारीत पीठरचना PDF 08-04-2015 0.60
122 दि.27.03.2015 च्‍या पीठरचनेबाबत सुधारीत आदेश PDF 07-04-2015 0.00
123 ज्‍येष्‍ठ नागरीकांच्‍या समस्‍यांप्रकरणी शीघ्र कार्यवाहीसाठी विशेष प्राधान्‍य देण्‍याबाबतचे शासन परिपत्रक PDF 31-03-2015 1.75
124 सुधारीत पीठ रचना दि.27.03.2015 PDF 27-03-2015 1.06
125 2015-2016 या वर्षासाठी पदे पुढे चालू ठेवण्‍याबाबत PDF 27-03-2015 2.35
126 कामकाजाबाबत परिपत्रक दि.19.03.2015 PDF 19-03-2015 10.45
127 सुधारीत पीठ रचना दि.13.3.15 PDF 13-03-2015 0.51
128 सुधारीत पीठ रचना दि.16.3.15 ते 20.3.15 PDF 13-03-2015 0.52
129 सुधारीत पीठ रचना दि.23.03.2015 ते 27.03.2015 PDF 12-03-2015 0.66
130 आदेशित रक्‍कम मुदत ठेव स्‍वरुपात ठेवण्‍याबाबत परिपत्रक PDF 12-03-2015 10.23
131 सुधारीत पीठ रचना दि.16.03.2015 ते 20.03.2015 PDF 12-03-2015 0.00
132 कोल्‍हापूर, पुणे, अमरावती व नाशिक येथील नवीन परिक्रमा खंडपीठांबाबत नोटीस PDF 11-03-2015 1.07
133 परिपत्रक परिक्रमा खंडपीठांबाबत PDF 09-03-2015 1.40
134 परिक्रमा खंडपीठांबाबत कार्यालयीन आदेश PDF 04-03-2015 0.00
135 जि.मं.बुलढाणा अध्‍यक्ष अति.कार्यभार PDF 23-02-2015 0.49
136 परिपञक परिक्रमा खंडपीठ कोल्‍हापूर पुणे अमरावती नाशिक PDF 10-02-2015 0.55
137 शपथपत्र सुचना PDF 07-01-2015 1.20
138 जमा रकमेबाबत परिपत्रक PDF 17-11-2014 0.89
139 अध्‍यक्षांचे अनुपस्थितीत जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतच्‍या दि.26.08.2014 च्‍या सूचना PDF 26-08-2014 0.66
140 अध्‍यक्षांचे अनुपस्थितीत जिल्‍हा मंचाच्‍या कामकाजाबाबतच्‍या दि.14.08.2014 च्‍या सूचना PDF 14-08-2014 0.00
141 जमा रकमेबाबत परिपत्रक PDF 12-08-2014 0.02
142 शपथपथ निरस्‍त करणेबाबत PDF 04-06-2014 3.94
143 जमा रकमेबाबत परिपत्रक PDF 06-03-2014 2.50
144 प्रशासकीय पत्रव्‍यवहाराबाबत PDF 22-01-2014 1.09
145 अन्‍न सुरक्षा व मानदे नियम, 2011 अपील फी PDF 07-01-2014 1.29
146 अन्‍न सुरक्षा व मानदे नियम, 2011 अपील PDF 18-07-2013 2.06
147 ईमेलबाबत परिपत्रक PDF 17-07-2013 3.78
148 निवडणूक कर्तव्‍याबाबत PDF 27-04-2009 0.00
149 पदनिर्मितीबाबतचा शासन निर्णय दि.9.4.2009 PDF 09-04-2009 3.37
150 पदनिर्मितीबाबतचा शासन निर्णय दि.7.6.2008 PDF 07-06-2008 3.75
151 राज्‍य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठाचे स्‍थापनेबाबत PDF 14-02-2007 0.74
152 बेलापूर नवी मुंबई येथील ठाणे अतिरीक्‍त जिल्‍हा मंचाच्‍या स्‍थापनेबाबतची अधिसूचना PDF 03-01-2007 2.08
153 पदनिर्मितिबाबतचा शासन निर्णय दि.11.10.2006 PDF 11-10-2006 3.21
154 कार्यकारी दंडाधिकारीबाबत PDF 08-06-2005 1.38
155 राज्‍य आयोगाच्‍या नागपूर परिक्रमा खंडपीठाचे स्‍थापनेबाबत PDF 21-03-2005 1.42
156 पदनिर्मितीबाबतचा दि.29.10.2004 चा शासन निर्णय PDF 29-10-2004 4.22
157 नागपूर परिक्रमा खंडपीठाकरीता पदनिर्मितीबाबतचा दि.29.10.2004 चा शासन निर्णय PDF 29-10-2004 0.00
158 राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्रच्‍या स्‍थापनेबाबत PDF 31-10-1989 3.76