भरती

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्‍या अध्‍यक्षपदाची जाहिरात PDF 31-03-2022 3.04
2 राज्‍य व जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील मध्‍यस्‍थ कक्षाकरीता मध्‍यस्‍थ (Mediator) चे पॅनल तयार करण्‍याकरीता जाहिरात PDF 08-02-2022 0.00
3 राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य पदे भरण्याबाबतची जाहिरात PDF 05-02-2021 0.07
4 जिल्‍हा मंच सदस्‍यांची दुरुस्‍त केलेली गुणवत्ता यादी New PDF 09-04-2018 5.84
5 अधिवक्ता प्रवर्गातून नियुक्त होणा-या अध्यक्ष जिल्हा मंच पदाची अंतिम गुणवत्ता यादी New PDF 15-03-2018 0.00
6 सदस्य जिल्हा मंच पदाची अंतिम गुणवत्तात यादी New PDF 15-03-2018 0.00
7 जिल्‍हा मंचाच्‍या अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाकरीता मुलाखतीचे वेळापत्रक व उमेदवारांची यादी. PDF 01-01-2018 6.30
8 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्ष पदाकरीता घेण्यात आलेल्या पेपर क्र. 2 (CPC, CrPC, and other acts) चा निकाल PDF 18-09-2017 0.00
9 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदाकरीता घेण्यात आलेल्या पेपर क्र. 1(Consumer Protection Act and related Ruls and Regulations) चा निकाल PDF 18-09-2017 0.00
10 दि. 29.07.2017 रोजीच्या अध्यक्ष पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक New PDF 04-08-2017 0.00
11 दि. 29.07.2017 रोजीच्या सदस्य पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक New PDF 04-08-2017 0.00
12 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्ष पदाची जाहिरात- जुलै 2017 New PDF 29-07-2017 0.00
13 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सदस्य पदाची जाहिरात- जुलै 2017 New PDF 29-07-2017 0.00
14 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगावरील गैर न्‍यायिक सदस्‍यांची पदे भरण्‍याबाबत. PDF 01-10-2016 0.14