ग्राहक संरक्षण कायदा

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 शासननिर्णय दि. 15.10.2016 चे शुद्धिपत्रक PDF 10-11-2016 0.14
2 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्‍या व जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्‍या एकत्रित मानधनामध्‍ये वाढ करण्‍याबाबतचा शासननिर्णय PDF 15-10-2016 0.15
3 ग्राहक संरक्षण विनियम 2014 अन्‍वये अभिकर्ता (एजंट) प्रतिनिधी किंवा बिगर वकील किंवा स्‍वेच्‍छा संस्‍था यांच्‍या नोंदणीचे राजपत्र. PDF 02-12-2015 0.34
4 सदस्‍यांचे मानधनाबाबतचा शासन निर्णय PDF 12-01-2015 0.09
5 सेवा प्रवेश नियम गट ब अराजपत्रित व गट क PDF 03-01-2015 0.32
6 सेवा प्रवेश नियम गट अ व गट ब राजपत्रित PDF 01-01-2015 0.25
7 सेवा प्रवेश नियम लघुलेखक PDF 16-08-2014 7.83
8 सेवा प्रवेश नियम गट ड PDF 16-08-2014 2.54
9 सेवा प्रवेश नियम वाहन चालक PDF 16-08-2014 2.18
10 वैध मापन शास्‍त्र व ग्राहक संरक्षण यंत्रण स्‍वतंत्र करणेबाबतचा शासन निर्णय दि.16.11.2013 PDF 16-11-2013 1.16
11 सेवा प्रवेश नियम 2011 (अध्‍यक्ष व सदस्‍य जिल्‍हा मंच) PDF 03-01-2012 12.26
12 ग्राहक संरक्षण विनियम, 2005 PDF 31-05-2005 0.04
13 महाराष्‍ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 2000 PDF 16-02-2000 0.10
14 महाराष्‍ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 1987 PDF 20-11-1987 2.82
15 ग्राहक संरक्षण नियम, 1987 PDF 15-04-1987 0.05
16 ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 PDF 24-12-1986 0.11