ग्राहक संरक्षण कायदा

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 ग्राहक संरक्षण ( ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ) सुधारण नियम २०२२- तक्रारीची फि सुधारणा New PDF 20-12-2022 0.45
2 मध्‍यस्‍थ पॅनलवर नियुक्‍त झालेल्‍या मध्‍यस्‍थांच्‍या नावाची यादी New PDF 25-07-2022 0.94
3 महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण ( ग्राहक तक्रार निवारण आयोग) नियम २०२२ PDF 18-02-2022 0.64
4 मा. राष्‍ट्रीय आयोग तक्रार फीबाबतची कार्यपद्धती PDF 07-02-2022 0.88
5 ग्राहक संरक्षण जिल्‍हा आयोग राज्‍य आयोग व राष्‍ट्रीय आयोग यांची अधिकारीता नियम २०२१ PDF 30-12-2021 1.13
6 मध्‍यस्‍थी कक्ष स्‍थापन करण्‍याबाबतचे राजपत्र २०२१ PDF 21-12-2021 0.19
7 राज्‍य व जिल्‍हा आयोगाच्‍या अध्‍यक्ष व सदस्‍यांचे नियुक्‍ती व सेवा शर्ती नियम २०२१ PDF 01-10-2021 2.00
8 महाराष्‍ट्र ग्राहक संरक्षण मध्‍यस्‍थी नियम २०२१ PDF 01-10-2021 0.00
9 राज्‍य व जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची स्‍थापनेचे राजपत्र २०-०७-२०२० PDF 01-10-2021 1.28
10 ग्राहक संरक्षण ( ग्राहक आयोग प्रक्रिया ) विनियम २०२० PDF 24-07-2020 1.48
11 ग्राहक संरक्षण मध्‍यस्‍थता विनियम २०२० PDF 24-07-2020 1.53
12 ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ – शुध्दीपत्रक PDF 20-07-2020 2.73
13 ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ PDF 20-07-2020 1.18
14 ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंमलात आल्या‍बाबतचे राजपत्र New PDF 20-07-2020 1.01
15 ग्राहक संरक्षण ( ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ) नियम २०२० PDF 15-07-2020 1.57
16 ग्राहक संरक्षण राज्‍य आयोग आणि जिल्‍हा मंचाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांची नियुक्‍ती, वेतन व भत्‍ते व सेवेच्‍या शर्ती सुधारित नियम 2019 PDF 21-08-2019 0.05
17 ग्राहक संरक्षण राज्य आयोग आणि जिल्हा मंचाचे अध्य क्ष व सदस्य यांची नियुक्ती , वेतन व भत्ते व सेवेच्या शर्ती नियम 2019 PDF 24-05-2019 0.11
18 जिल्हा ग्राहक मंचासमोर दाखल करण्याGत येणा-या तक्रारीच्याF फी संदर्भातील केंद्र शासनाची दि. 20-09-2018 रोजीची अधिसुचना PDF 20-09-2018 1.59
19 शासननिर्णय दि. 15.10.2016 चे शुद्धिपत्रक PDF 10-11-2016 0.14
20 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्‍या व जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्‍या एकत्रित मानधनामध्‍ये वाढ करण्‍याबाबतचा शासननिर्णय PDF 15-10-2016 0.15
21 ग्राहक संरक्षण विनियम 2014 अन्‍वये अभिकर्ता (एजंट) प्रतिनिधी किंवा बिगर वकील किंवा स्‍वेच्‍छा संस्‍था यांच्‍या नोंदणीचे राजपत्र. PDF 02-12-2015 0.34
22 सदस्‍यांचे मानधनाबाबतचा शासन निर्णय PDF 12-01-2015 0.09
23 सेवा प्रवेश नियम गट ब अराजपत्रित व गट क PDF 03-01-2015 0.32
24 सेवा प्रवेश नियम गट अ व गट ब राजपत्रित PDF 01-01-2015 0.25
25 सेवा प्रवेश नियम वाहन चालक PDF 16-08-2014 2.18
26 सेवा प्रवेश नियम लघुलेखक PDF 16-08-2014 7.83
27 सेवा प्रवेश नियम गट ड PDF 16-08-2014 2.54
28 वैध मापन शास्‍त्र व ग्राहक संरक्षण यंत्रण स्‍वतंत्र करणेबाबतचा शासन निर्णय दि.16.11.2013 PDF 16-11-2013 1.16
29 सेवा प्रवेश नियम 2011 (अध्‍यक्ष व सदस्‍य जिल्‍हा मंच) PDF 03-01-2012 12.26
30 ग्राहक संरक्षण विनियम, 2005 PDF 31-05-2005 0.04
31 महाराष्‍ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 2000 PDF 16-02-2000 0.10
32 महाराष्‍ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 1987 PDF 20-11-1987 2.82
33 ग्राहक संरक्षण नियम, 1987 PDF 15-04-1987 0.05
34 ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 PDF 24-12-1986 0.11