मासिक अहवाल

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 मासिक निपटारा अहवाल ऑक्‍टोबर 2019 PDF 20-11-2019 0.70
2 मासिक निपटारा अहवाल सप्‍टेंबर २०१९ PDF 14-10-2019 2.91
3 मासिक निपटारा अहवाल ऑगस्‍ट २०१९ PDF 16-09-2019 0.51
4 मासिक निपटारा अहवाल जूलै २०१९ PDF 14-08-2019 0.71
5 मासिक निपटारा अहवाल जून २०१९ PDF 14-08-2019 0.70
6 प्रकरणांचा मासिक निपटाारा अहवाल - वर्ष 2016 PDF 15-07-2019 1.00
7 प्रकरणांचा मासिक निपटाारा अहवाल - वर्ष 2017 PDF 15-07-2019 1.35
8 प्रकरणांचा मासिक निपटाारा अहवाल - वर्ष 2018 PDF 15-07-2019 1.51
9 प्रकरणांचा मासिक निपटाारा अहवाल जानेवारी ते मे 2019 PDF 15-07-2019 0.67
10 मासिक निपटारा अहवाल नोव्हेंबर 2015 PDF 01-02-2016 0.05
11 मासिक निपटारा अहवाल जुलै 2015 PDF 01-02-2016 0.03
12 मासिक निपटारा अहवाल ऑगस्ट 2015 PDF 01-02-2016 0.00
13 मासिक निपटारा अहवाल डिसेंबर 2015 PDF 01-02-2016 0.05
14 मासिक निपटारा अहवाल सप्टेंबर 2015 PDF 01-02-2016 0.03
15 मासिक निपटारा अहवाल ऑक्टो बर 2015 PDF 01-02-2016 0.03
16 मासिक निपटारा अहवाल माहे जुन 2015 PDF 10-07-2015 0.05
17 मासिक निपटारा अहवाल माहे मे 2015 PDF 10-06-2015 0.05
18 मासिक निपटारा अहवाल माहे एप्रिल 2015 PDF 11-05-2015 0.05
19 मासिक निपटारा अहवाल माहे मार्च 2015 PDF 10-04-2015 0.05
20 मासिक निपटारा अहवाल माहे फेब्रुवारी 2015 PDF 10-03-2015 0.05
21 मासिक निपटारा अहवाल माहे जानेवारी 2015 PDF 10-02-2015 0.05