निविदा

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 एन्‍टी वायरस खरेदी नोटीस PDF 16-08-2019 0.16
2 इंटरकॉम यंत्राचा सेेेेवा करार करण्‍यासाठी नोटीस PDF 25-07-2019 0.05
3 कार्यालयीन स्‍टेशनरी खरेेेेदी नाेटीस PDF 25-07-2019 0.16
4 झेरॉक्‍स मशिनचा करार करण्‍यासाठी नाेटीस PDF 11-07-2019 0.17
5 पेस्‍ट कंट्रोल करार करण्‍यासाठी नोटीस PDF 11-07-2019 0.14
6 संगणक, प्रिंटरर्स चा 2019 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 03-07-2019 0.15
7 संगणक व प्रिंटर यांचा सेवा सुविधा करार करण्या साठी दरपत्रक मागविणेबाबत PDF 14-06-2018 0.25
8 संगणकाचा पुरवठा करण्‍याकरीता कार्यालयांची यादी PDF 04-05-2018 0.00
9 Tender for Multifunctional Machines GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40144 New PDF 13-01-2018 0.10
10 Tender for Court Display Board GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40124 New PDF 13-01-2018 0.11
11 मा.अध्यक्ष यांच्या दालनामध्ये खुर्ची कमबेड साठी दरपत्रक मागवणेबाबत. PDF 06-12-2017 0.00
12 कार्यालयामध्येa दिवाण खरेदी करण्यारसाठी दरपत्रके PDF 18-09-2017 0.35
13 Cupboard quotation PDF 18-09-2017 0.61
14 संगणक, प्रिंटरर्स व स्‍कॅनर चा 2017 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 27-06-2017 0.33
15 निविदा /लिलाव सुचना - राज्‍य आयोगाचे जुन वाहनाचा लिलाव करणे New PDF 15-05-2017 1.74
16 ई-फायलिंग करीता संस्‍था नियुक्‍त करणेबाबत PDF 01-04-2017 0.07
17 रिक्रुटमेंट एजन्‍सीची नियुक्‍ती करण्‍याकरीता निविदा PDF 15-03-2017 0.06
18 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याiकरीता निविदा मागविण्या बाबत PDF 16-12-2016 0.08
19 राज्‍य आयोग कार्यालयाकरीता संगणक व प्रिंटरर्स खरेदीबाबत PDF 06-10-2016 0.11