निविदा

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजदिनांकआकार
1 झेरॉक्‍स मशिनकरीता टोनर खरेदी करण्‍याकरीता नोटीस PDF 11-06-2024 0.93
2 संगणक, प्रिंटरर्स व लॅपटॉप चा सेवासंविदा करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 26-04-2024 0.22
3 ग्राहक संरक्षण न्‍यायनिर्णय सॉफटवेअर खेरदी करणेबाबत PDF 12-04-2024 0.10
4 सॉफटवेर ऑनलाईन खेरदी करणेबाबत PDF 12-04-2024 0.09
5 झेरॉक्‍स मशिन खरेदी करण्‍याकरीता नोटीस PDF 11-03-2024 1.31
6 कार्यालयीन साहित्‍य खरेदी PDF 07-03-2024 1.23
7 वातानुकूलित यंत्र खरेदी करण्‍यासाठी नोटीस PDF 11-02-2024 0.84
8 झेरॉक्‍स मशिन सेवा संविदा करार PDF 02-02-2024 0.75
9 प्रिंटर खरेदी PDF 02-02-2024 0.79
10 कार्यरत दूरध्‍वनीयंत्राला प्‍लग आणि सॉकेट जोडणी करणेबाबत. PDF 21-11-2023 0.71
11 कार्यालयास स्‍टेशनरी खरेदी करण्‍याकरीता दरपत्रक मागविण्‍याबाबत PDF 04-10-2023 0.28
12 वाहनचालक पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविण्या बाबत PDF 14-07-2023 2.02
13 बाह्यस्‍त्रोतांद्वारे शिपाई व रखवालदार पदे भरण्‍याकरीता निविदा सुचना New PDF 16-03-2023 10.43
14 Repair of objects in the official residence of the President PDF 25-01-2023 0.54
15 संगणक, प्रिंटरर्स व लॅपटॉप चा सेवासंविदा करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 20-12-2022 0.58
16 झेरॉक्‍स मशिन दुरूस्‍ती करण्‍याकरीता दरपत्रके मागविण्‍याबाबत PDF 01-12-2022 0.57
17 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत PDF 20-09-2022 2.90
18 कार्यालयास स्‍टेशनरी खरेदी करण्‍याकरीता दरपत्रक मागविण्‍याबाबत PDF 12-08-2022 0.46
19 पंखे खरेदी नोटीस PDF 26-05-2022 0.56
20 सी.सी.टी. व्‍ही. बसविण्‍यासाठी कोटेशन मागविणेबाबत PDF 28-01-2022 6.38
21 संगणक, प्रिंटरर्स व लॅपटॉप चा सेवासंविदा करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 15-12-2021 0.46
22 वाहनचालक पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविण्या बाबत PDF 23-11-2021 1.88
23 महाराष्‍ट्रातील राज्‍य आयोग व जिल्‍हा आयोग कार्यालयांना मनुष्‍यबळ पुरविण्‍याकरीता एजन्‍सी/पुरवठादार नियुक्‍त करण्‍याकरीता निविदा PDF 31-03-2021 0.72
24 झेरॉक्‍स मशिनचा करार करण्‍यासाठी नाेटीस PDF 20-01-2021 0.50
25 वाहनचालक नियुक्‍तीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत PDF 17-11-2020 3.29
26 संगणक, प्रिंटरर्स चा 2020-21 सेवासंविदा करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 20-07-2020 0.16
27 महाराष्‍ट्रातील राज्‍यआयोग व जिल्‍हा मंच कार्यालयांना मनुष्‍यबळ पुरविण्‍याकरीता एजन्‍सी/पुरवठादार नियुक्‍त करण्‍याकरीता निविदा PDF 07-02-2020 0.44
28 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविण्या बाबत-वर्ष २०२० PDF 24-01-2020 0.00
29 एन्‍टी वायरस खरेदी नोटीस PDF 16-08-2019 0.16
30 कार्यालयीन स्‍टेशनरी खरेेेेदी नाेटीस PDF 25-07-2019 0.16
31 इंटरकॉम यंत्राचा सेेेेवा करार करण्‍यासाठी नोटीस PDF 25-07-2019 0.05
32 झेरॉक्‍स मशिनचा करार करण्‍यासाठी नाेटीस PDF 11-07-2019 0.17
33 पेस्‍ट कंट्रोल करार करण्‍यासाठी नोटीस PDF 11-07-2019 0.14
34 संगणक, प्रिंटरर्स चा 2019 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 03-07-2019 0.15
35 संगणक व प्रिंटर यांचा सेवा सुविधा करार करण्या साठी दरपत्रक मागविणेबाबत PDF 14-06-2018 0.25
36 संगणकाचा पुरवठा करण्‍याकरीता कार्यालयांची यादी PDF 04-05-2018 0.00
37 Tender for Multifunctional Machines GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40144 New PDF 13-01-2018 0.10
38 Tender for Court Display Board GEM BID REFERENCE NO. GEM/2018/B/40124 New PDF 13-01-2018 0.11
39 मा.अध्यक्ष यांच्या दालनामध्ये खुर्ची कमबेड साठी दरपत्रक मागवणेबाबत. PDF 06-12-2017 0.00
40 Cupboard quotation PDF 18-09-2017 0.61
41 कार्यालयामध्येa दिवाण खरेदी करण्यारसाठी दरपत्रके PDF 18-09-2017 0.35
42 संगणक, प्रिंटरर्स व स्‍कॅनर चा 2017 सेवासंविदा ची करार करण्‍याबाबतची नोटीस PDF 27-06-2017 0.33
43 निविदा /लिलाव सुचना - राज्‍य आयोगाचे जुन वाहनाचा लिलाव करणे New PDF 15-05-2017 1.74
44 ई-फायलिंग करीता संस्‍था नियुक्‍त करणेबाबत PDF 01-04-2017 0.07
45 रिक्रुटमेंट एजन्‍सीची नियुक्‍ती करण्‍याकरीता निविदा PDF 15-03-2017 0.06
46 बाह्ययंत्रणेद्वारा वाहनचालक पुरविण्याiकरीता निविदा मागविण्या बाबत PDF 16-12-2016 0.08
47 राज्‍य आयोग कार्यालयाकरीता संगणक व प्रिंटरर्स खरेदीबाबत PDF 06-10-2016 0.11