माहितीचा अधिकार

राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी व सहायक माहिती अधिकारी यांच्‍या नावाची यादी.

मुंबई विभाग

अ.क्र.कार्यालयाचे नांवजन माहिती अधिकारीसहायक जन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारीकलम 4 (1) (ख) अन्‍वये माहिती
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई श्री. विलास मोरे, अधिक्षक श्री. शशिकांत पवार सहायक अधिक्षक श्रीम.रोहिणी सुहास भोसले(नरसाळे) प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
2 दक्षिण मुंबई जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.सतिश ज्ञा. पवार, प्रबंधक श्री. वि. ना. मोरे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
3 मध्‍य-मुंबई जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. वि. म. खोपटकर, प्रबंधक श्री. द. धुमडे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
4 मुंबई उपनगर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.प्र.भि.मणचेकर, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्री. सु. हि. टोबरे, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
5 अतिरिक्‍त मुंबई उपनगरजिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्रीमती. अ. अ. जोशी, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्री. न. लो. पाटील, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
6 ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. जि. सु. ठाकूर, प्रबंधक श्रीमती. प्र. रा. तायडे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
7 ठाणे अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. उ. सु. चव्हाण, प्रबंधक श्रीमती. वि. सि. कदम, अभिलेखापाल श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
8 रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्रीमती. ह. म. कडू, प्रबंधक श्री. उ. ति. यादव, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
9 रत्‍नागिरी जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग प्रबंधक सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
10 सिंधुदूर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. चं. चं. केळुस्कर, प्रबंधक - श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
11 पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री व्‍ही. एम. काळे, प्रबंधक श्रीमती सु.न. रघतवान, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
12 अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. वि. म. खोपटकर, प्रबंधक श्री. के. बि. नकाते, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
13 सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्रीमती. भा. अ. जोशी, प्रबंधक श्रीमती. भा. अ. जोशी, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
14 सांगली जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. ना. भि. कुनाळे , प्रबंधक श्री. पां. बं. चाळके, अभिलेखापाल श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
15 कोल्‍हापूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्रीमती. गी. सु. बिदनुरकर, प्रबंधक श्रीमती. सं. अ. काकडे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF
16 सोलापूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्रीमती सीमा बैस, प्रबंधक श्री.एम.जे.पवार, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
17 नाशिक जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. व. ना. बिरार, प्रबंधक श्री. वि. पुं. नहिरे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. रो. सु. भोसले (नरसाळे), प्रबंधक (विधी), राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - मुंबई PDF

नागपूर विभाग

अ.क्र.कार्यालयाचे नांवजन माहिती अधिकारीसहायक जन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारीकलम 4 (1) (ख) अन्‍वये माहिती
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, नागपूर परिक्रमा खंडपीठ श्री. अ. म. डंभे, अधिक्षक श्री. क. रा. तुमसरे, शिरस्तेदार श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर PDF
2 नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. एन. बी. उगोकर, प्रबंधक श्रीमती. अ. रा. दुरूगकर, अभिलेखापाल श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
3 अतिरिक्‍त नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. हे. बू. बोकडे, प्रबंधक श्री. आ. कु. कोल्हे, लिपीक टंकलेखक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
4 वर्धा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. अ. रा. रामटेके, प्रबंधक श्री. प्र. गु. पाटील, सहायक अधिक्षक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
5 भंडारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. चं.बा.लोखंडे, प्रबंधक श्री.वि.ना.धारकर, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
6 गोंदिया जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. चं. रा. थोटे, प्रबंधक श्री. सं. बा. सातपुते, कनिष्ठ लिपिक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
7 चंद्रपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्रीमती. स्वा. श. दारूणकर, प्रबंधक श्री. न. उ. डेकाटे. कनिष्ठ लिपिक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
8 गडचिरोली जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. प्र. प. बोरकर, प्रबंधक श्री.अ.म.चांदेकर, सहायक लेखाधिकारी श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
9 अमरावती जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. अ. प्र. देशमुख, प्रबंधक श्री. दे. वा. हेडाऊ, सहायक अधिक्षक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
10 अकोला जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. ग. रा. ढोक, प्रबंधक श्री. के.बी. पाटील, सहायक अधिक्षक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
11 वाशिम जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.यु. एल. सावंत, प्रभारी प्रबंधक श्री.रा.ज.गुरव, अभिलेखापाल श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
12 बुलढाणा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. रा. अ. भगत, प्रबंधक श्री. घ. सु. भोळे, सहायक अधिक्षक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF
13 यवतमाळ जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. म. आ. लिखिते, प्रबंधक श्री. वि. गं. आंचेवार, सहायक अधिक्षक श्री. गि. गुं. इटकळकर, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर. PDF

औरंगाबाद विभाग

अ.क्र.कार्यालयाचे नांवजन माहिती अधिकारीसहायक जन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारीकलम 4 (1) (ख) अन्‍वये माहिती
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ श्री.एम.जी.चव्‍हाण, प्रबंधक (विधी) श्री.ए. आर. मोरे शिरस्‍तेदार श्री. एम. जी. चव्‍हाण, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
2 औरंगाबाद जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. व्‍ही. के. आवणकर, प्रबंधक श्री.पी.डी.शाह, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
3 बीड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. श्री.छ.महाजन, प्रबंधक श्री. ग्‍या.म.सोनवळे, शिरस्‍तेदार श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
4 परभणी जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.भ. ना. शिंदे, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्री. एस. डी. लुंगारे, अभिलेखापाल श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
5 हिंगोली जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. एस. टी. मुंढे, प्रबंधक श्री. एच. के. सय्यद, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
6 नांदेड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. ग्या. म. सोनवळे, प्रबंधक श्री. अ. ज. कळसकर, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
7 लातूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. एस.डी. होगले, प्रबंधक श्री. आर. बी. बांगर, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
8 धाराशिव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. एस.डी. होगले, प्रबंधक श्री. आर. बी. बांगर, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
9 जालना जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. आर. जे. चव्हाण, प्रबंधक श्री. आर. जे. चव्हाण, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
10 धुळे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. भ. प्र. कपाळे, प्रबंधक श्री. हि. त्र्यं. देशमुख, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
11 नंदुरबार जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्रीमती. मा. आ. तोगे, प्रबंधक श्री. सं. सुं. परदेशी, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
12 जळगाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग श्री. म. म. नाईक, प्रबंधक श्री. वि. पं. दुसाने, सहायक अधिक्षक श्री. वि. उ. मिसाळ, प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आयोग, परिक्रमा खंडपीठ - औरंगाबाद PDF
13 अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. बी. पी. कोरडे, प्रबंधक श्री.एच.एस.चव्‍हाण, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF