माहितीचा अधिकार

राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी व सहायक माहिती अधिकारी यांच्‍या नावाची यादी.

मुंबई विभाग

अ.क्र.कार्यालयाचे नांवजन माहिती अधिकारीसहायक जन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारीकलम 4 (1) (ख) अन्‍वये माहिती
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई श्रीमती अश्विनी जोशी, अधिक्षक श्री. शशिकांत पवार सहायक अधिक्षक श्रीम.रोहिणी सुहास भोसले(नरसाळे) प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
2 दक्षिण मुंबई जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.सतिश ज्ञा. पवार, प्रबंधक श्री. वि. ना. मोरे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
3 मध्‍य-मुंबई जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. नं. द. हिरवे, प्रबंधक श्रीमती ज. द. शिंदे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
4 मुंबई उपनगर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.प्र.भि.मणचेकर, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्री. सु. हि. टोबरे, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
5 अतिरिक्‍त मुंबई उपनगरजिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्रीमती. अ. अ. जोशी, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्री. न. लो. पाटील, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
6 ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.वि.प.पवार, प्रबंधक श्रीमती. प्र. रा. तायडे, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
7 ठाणे अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.अ.पं.ब्राम्‍हणकर, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्रीमती सं.सं.दिवेकर, लिपीक टंकलेखक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
8 रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. एस. जी. गोविंदवार, प्रभारी प्रबंधक तथा अभिलेखापाल श्री. चं.ना.घाडगे, लिपिक टंकलेखक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
9 रत्‍नागिरी जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्रीमती.ज्‍यो. सं. पाटील, प्रबंधक श्री.गजानन गुं. माने, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
10 सिंधुदूर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. आ. म. सावंत, प्रबंधक श्री.सु.अ.जोशी, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
11 पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री व्‍ही. एम. काळे, प्रबंधक श्रीमती सु.न. रघतवान, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
12 अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच वि.म. खोपटकर प्रबंधक श्री. के. बि. नकाते, सहायक अधिक्षक श्रीम.रोहिणी सुहास भोसले(नरसाळे) प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
13 सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.ज्ञा.उ.गोटे, प्रबंधक श्री.अ.भा.धोकटे, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
14 सांगली जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.एस.एस.जाधव, प्रबंधक श्रीमती. सु. प्र. तळवडेकर, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
15 कोल्‍हापूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्रीमती.ज्‍यो.सं.पाटिल, प्रभारी प्रबंधक श्रीमती. भा.अ.जोशी, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
16 सोलापूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्रीमती सीमा बैस, प्रबंधक श्री.एम.जे.पवार, अभिलेखापाल श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF
17 नाशिक जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. डी. एस. पराडकर, प्रबंधक श्रीमती स्‍ने.सु. पर्वते, सहायक अधिक्षक श्रीमती. अ.सा.वैरागडे, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, मुंबई PDF

नागपूर विभाग

अ.क्र.कार्यालयाचे नांवजन माहिती अधिकारीसहायक जन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारीकलम 4 (1) (ख) अन्‍वये माहिती
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, नागपूर परिक्रमा खंडपीठ श्रीमती.आश्‍लेषा जाधव, लेखाधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी श्री.न.भ.उगोकार, शिरस्‍तेदार श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
2 नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. एस. आर. आजने, प्रबंधक श्री.हे.बु. बोकडे, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
3 अतिरिक्‍त नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री अ.म.डंभे, सहायक अधिक्षक श्रीमती एस.जी.निकोडे, अभिलेखापाल श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
4 वर्धा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.एस.बी.गारले, प्रबंधक श्री.रा.क.मुक्‍तेवार, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
5 भंडारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. चं.बा.लोखंडे, प्रबंधक श्री.वि.ना.धारकर, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
6 गोंदिया जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.प्र.वि.कुमरे, सहायक अधिक्षक श्री.व्‍ही.आर.फुले, अभिलेखापाल श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
7 चंद्रपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.दे.सू.खैरकर, प्रबंधक श्री. एन. ए. डेकाटे, लिपीक टंकलेखक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
8 गडचिरोली जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.प्र.प्र.बोरकर, सहायक अधिक्षक श्री.कि.मा.येवले, अभिलेखापाल श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
9 अमरावती जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.रा.पु.जुमले, प्रबंधक श्री. घ. आ. सोनावणे, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
10 अकोला जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.यु. एल. सावंत, प्रबंधक श्री.र.रा.गोसावी, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
11 वाशिम जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.यु. एल. सावंत, प्रभारी प्रबंधक श्री.रा.ज.गुरव, अभिलेखापाल श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
12 बुलढाणा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.ते.म.नाईक, प्रबंधक श्री. जे. जी. शिरसाट, सहायक अधिक्षक श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF
13 यवतमाळ जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. व्‍ही.एस.कोकाटे, सहायक अधिक्षक श्री.आ.स.चव्‍हाण, अभिलेखापाल श्री.आर.व्‍ही.भास्‍करे, प्रबंधक, राज्‍य आयोग, नागपुर परिक्रमा खंडपीठ PDF

औरंगाबाद विभाग

अ.क्र.कार्यालयाचे नांवजन माहिती अधिकारीसहायक जन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारीकलम 4 (1) (ख) अन्‍वये माहिती
1 राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ श्री.एम.जी.चव्‍हाण, प्रबंधक (विधी) श्री.ए. आर. मोरे शिरस्‍तेदार श्री. एम. जी. चव्‍हाण, प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
2 औरंगाबाद जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. व्‍ही. के. आवणकर, प्रबंधक श्री.पी.डी.शाह, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
3 बीड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. श्री.छ.महाजन, प्रबंधक श्री. ग्‍या.म.सोनवळे, शिरस्‍तेदार श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
4 परभणी जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.भ. ना. शिंदे, प्रभारी प्रबंधक तथा सहायक अधिक्षक श्री. एस. डी. लुंगारे, अभिलेखापाल श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
5 हिंगोली जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. एन.जे.पाटील, प्रभारी प्रबंधक श्री.बी.सी.सोळंके, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
6 नांदेड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.एन.जे.पाटील, प्रबंधक श्री.अशो‍क ठेवरे, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
7 लातूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.पी.बी.केजकर, प्रबंधक श्री. जे.बी.मडावी, अभिलेखापाल श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
8 उस्‍मानाबाद जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. के. बी. गेठे, प्रबंधक श्री.वाय.एस.मेकेवाड, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
9 जालना जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. नि.रा.कांबळे, प्रबंधक श्री.एस. पी. कोटुरवार, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
10 धुळे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. अ. शि. गिरनारे, प्रभारी प्रबंधक श्री.आर.एस.शिवदे, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
11 नंदुरबार जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. अ. शि. गिरनारे, प्रबंधक श्री. व्‍ही. सी. पांडव, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
12 जळगाव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री.एन. बी. मगदूम, प्रबंधक श्री.प्र.म.पाठक, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF
13 अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच श्री. बी. पी. कोरडे, प्रबंधक श्री.एच.एस.चव्‍हाण, सहायक अधिक्षक श्री. एम. जी. चव्‍हाण प्रबंधक (विधी), राज्‍य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ PDF